วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปวงกลม


การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส


การเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิก